กองการศึกษา

นายเมธี ชัยเจริญ

นายเมธี ชัยเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางลักษณา จินดาวัต

นางลักษณา จินดาวัต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธวัชชัย จิตรพัฒน์

นายธวัชชัย จิตรพัฒน์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางพิชญาวีร์ ทายะนา

นางพิชญาวีร์ ทายะนา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุรีรัตน์ ชาญสูงเนิน

นางสาวสุรีรัตน์ ชาญสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนัญชิดา สัพโส

นางสาวชนัญชิดา สัพโส

ผู้ดูแลเด็ก