กองการศึกษา

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางลักษณา จินดาวัด

นางลักษณา จินดาวัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฐอรรยมน เฉลิมกิตติกุล

นางณัฐอรรยมน เฉลิมกิตติกุล

ครูค.ศ.1

นายธวัชชัย จิตรพัฒน์

นายธวัชชัย จิตรพัฒน์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางพิชญาวีร์ ทายะนา

นางพิชญาวีร์ ทายะนา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุรีรัตน์ ชาญสูงเนิน

นางสาวสุรีรัตน์ ชาญสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนัญชิดา สัพโส

นางสาวชนัญชิดา สัพโส

ผู้ดูแลเด็ก