กองช่าง

นายปัณณทัต นอขุนทด

นายปัณณทัต นอขุนทด

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวภุมรี บำรุงศิลป์

นางสาวภุมรี บำรุงศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน

นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสิทธิกร จันทราจังหรีด

นายสิทธิกร จันทราจังหรีด

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายสมส่วน ชาญสูงเนิน

นายสมส่วน ชาญสูงเนิน

พนักงานขับรถยนต์

นายประชา ชาญสูงเนิน

นายประชา ชาญสูงเนิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา