กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์

นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ

นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวภรณ์ พันธุ์เหมานนท์

นางสาวสุวภรณ์ พันธุ์เหมานนท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพุดตาล แสงดาว

นางพุดตาล แสงดาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน