กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนาฎยา คำพวง

นางนาฎยา คำพวง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปุณิกา ศรีนอก

นางสาวปุณิกา ศรีนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมชัย ไทยมะณี

นายสมชัย ไทยมะณี

นักพัฒนาชุมชน ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม