กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

นางพรพรรณ เพ็งเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนาฎยา คำพวง

นางนาฎยา คำพวง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปุณิกา ศรีนอก

นางสาวปุณิกา ศรีนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมชัย ไทยมะณี

นายสมชัย ไทยมะณี

นักพัฒนาชุมชน ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวันเพ็ง กาวสูงเนิน

นายวันเพ็ง กาวสูงเนิน

พนักงานขับรถยนต์

นายธัญญา จวงจันทร์

นายธัญญา จวงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม