กรมบัญชีกลาง ขอเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จากวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

09 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :