กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ ได้ออกพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ รวมจำนวน 23 ครอบครัว

23 มี.ค. 65