กองสวัสดิการ งานสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ยังมีการดำรงชีวิตอยู่ขอให้นำเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง และบัตรกดเงิน (บัตร A.T.M.) พร้อมตัวจริงมาด้วย เพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2563 ตามวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

12 ก.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :