กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ก.ค. 65