กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564

21 เม.ย. 64