การกิจกรรมงานฉลองสัมพุทธชยันตรี 2600 ปี

05 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดกิจกรรมงานฉลองสัมพุทธชยันตรี  2600  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา  4  มิถุนายน  2555