การกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555

26 เม.ย. 55

  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พ้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ  ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน

ในเขตเทศบาล  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2555  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ