การจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาสาธารณสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554

01 ธ.ค. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุน

ได้จัดกิจกรรม  พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาสาธารณสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

5  ธันวามหาราช  ระหว่างวันที่  24 – 30  พฤศจิกายน  2554