การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2555

24 เม.ย. 55

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ชุมชนทั้ง  8  ชุมชน

ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  24  เมษายน  2555  ณ  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ