การจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ประจำปี 2555

11 ส.ค. 55

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ผู้ปกครอง  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  ต่อผู้ให้กำเนิด ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน  ผู้ที่คอยเลี้ยงดู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2555