การจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2555

12 มี.ค. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ร่วมกับภาคส่วนราชการภายในอำเภอขามทะเลสอ  ได้จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ประจำปี  2555  ณ  บรเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอขามทะเลสอ

เมื่อวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2555