การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2554

25 ต.ค. 54

 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ในวันที่  23  ตุลาคม  2554