การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ปี 2555

04 เม.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกรวด  ป้องกันภัยจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดซ้อมแผนป้อวงกันระงับอัคคีภัย (รถบรรทุกก๊าซประสบอดุบัติเหตุ)  ณ  บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันประเสริฐสินปิโตรเลียม  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2555