การติดตามขับเคลื่อนการทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ระดับหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ผู้ใหญ่บ้าน /อสม./ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/เจ้าหน้าหน้าที่ ฯลฯ) จัดกิจกรรมการดำเนินงานการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับหมู่บ้าน

22 ม.ค. 67