การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2555

29 มี.ค. 55

   เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2556-2558)

ในวันที่  29  มีนาคม  2555