การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเดือน มกราคม – กันยายน 2563 เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้แก่ผู้มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแทนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่แจ้งความประสงค์รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี

03 ม.ค. 63