การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต้องเป็นผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ ผู้สูงอายุต้องเกิดวันที่ 1 กันยายน 2506 – เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

29 พ.ย. 65