การเลือกประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน

17 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชน(สตรี)บ้านหนองคู  ได้จัดให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน   เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2555  ณ  ศาลาวัดหนองคู