การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554

14 พ.ย. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลฯ  ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านภัยยาเสพติดเกมส์

ครั้งที่  6 ประจำปี  2554  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  84  พรรษา  เทิดไท้องค์ราชันย์  ในประเภทกีฬาฟุตซอล

ระหว่างวันที่  8 – 13  พฤศจิกายน  2554  ณ  สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ