การแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบของปฏิทิน

22 พ.ย. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาขิกสภาเทศบาลฯ  ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชนผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตเทศบาล

  ได้เดินแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ในรูปแบบของปฏิทิน  ประจำปี  2555

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา