กิจกรรมประชุมประชาคมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการก่อสร้างสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)

22 ก.ค. 57

กิจกรรมประชุมประชาคมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะการก่อสร้างสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)