ขอเรียนเชิญ ประธานชุมชน 1 – 8 , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล , คณะกรรมการติดตามฯ , คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้มาร่วมประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

03 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :