งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ 16 ธันวาคม 2558

16 ธ.ค. 58

งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ณ วัดหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ 16 ธันวาคม 2558