ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

17 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชนบ้านหนองขุ่น  ได้จัดการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มาตรวจบริการให้ฟรี

เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2555  ณ  ศาลาวัดหนองขุ่น