ติดตามภาพิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.khamtalayso.go.th เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนพี่ น้อง ชาวเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

24 เม.ย. 62