ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

19 ก.ย. 57

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท