ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

14 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2555