นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยท่านสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอาวุโสอำเภอขามทะเลสอ ท่านพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ท่านธนกฤต ดังกลาง ท้องถิ่นอำเภอขามทะเลสอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่ น้อง ประชาชน ได้ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

11 พ.ย. 64