นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 6 แห่ง เข้ามาร่วมประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยมอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมพูดคุยในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอร่วมกัน เช่น 1.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ 2.ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ เป็นต้น

17 มี.ค. 65