นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมกับ พี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

24 มิ.ย. 65