นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในเขตเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยได้รับการสนับสนุุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

19 ส.ค. 65