นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเหตุ หรือบรรเทาให้เกิดผลกระทบอันเนื่องจากอุทกภัยให้น้อยที่สุด และมีความพร้อมทันท่วงทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่

31 ส.ค. 65