นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เยาวชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2565

29 ก.ย. 65