นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆภายในเขตอำเภอขามทะเลสอทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในช่วงของ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน พาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม (ภูมิทัศน์) ควบคู่ไปกับการรณรงค์วินัยจราจร สร้างจิตสำนึกเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

29 ธ.ค. 65