นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

17 ก.พ. 66