นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆภายในเขตอำเภอขามทะเลสอทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วงของ 7 วันอันตราย

28 ธ.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆภายในเขตอำเภอขามทะเลสอ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วงของ 7 วันอันตราย