นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่วมกับปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมัน ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

10 พ.ค. 66