นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ร่วมกับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย / ปฐมนิเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

16 พ.ค. 66