นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดโครงการการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม

18 ก.ย. 66