นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ้บ้าน ได้ร่วมกันเดินแจกเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในรูปแบบของปฏิทิน ประจำปี 2567 ให้กับพี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

19 ธ.ค. 66