นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆภายในเขตอำเภอขามทะเลสอทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในช่วงของ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 เพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน พาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม (ภูมิทัศน์) ควบคู่ไปกับการรณรงค์วินัยจราจร สร้างจิตสำนึกเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

28 ธ.ค. 66