นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ)

27 มี.ค. 67