นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกองทัพบก ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน พี่น้องชาวอำเภอขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา

06 ก.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกองทัพบก ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน พี่น้องชาวอำเภอขามทะเลสอ

ได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา