นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

13 ม.ค. 60

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขาว และคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ