นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขามทะเลสอ ได้ร่วมกันจัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 ให้กับนางสาวมานิตา เอี่ยมกลาง บ้านเลขที่ 92 หมู่ 2 ตำบลขามทะเลสอ

14 ส.ค. 62