นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2

12 มิ.ย. 61